x
x

 

 

1946 Firmengründung durch Herrn Leo Zech, Dachdeckermeister

1979 Umwandlung von Einzelfirma in GmbH

1982 Gesellenprüfung Michael Zech

1987 Meisterprüfung Michael Zech

wir beschäftigen zur Zeit:

1 Dachdeckermeister
3 Dachdeckergesellen
1 Dachdeckerfachhelfer